Seniorenvereniging Engelen, Bokhoven en Haverleij

STATUTEN

NAAM, ZETEL, GRONDSLAG EN DUUR.
Artikel 1.

 1. De vereniging is genaamd “Seniorenvereniging Engelen, Bokhoven en Haverleij”, en is gevestigd te Engelen, gemeente ‘s-Hertogenbosch.
 2. “Seniorenvereniging Engelen, Bokhoven en Haverleij” is de statutaire opvolger van de op 1 mei negentienhonderd zes en vijftig op algemene grondslag opgerichte b“Bejaardenvereniging Engelen-Bokhoven”.
 3. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 4. Deze statuten vervangen de herziene statuten van 3 oktober 1968 en gelden vanaf 4 mei 2023.

DOEL.
Artikel 2.
“Seniorenvereniging Engelen, Bokhoven en Haverleij” stelt zich ten doel:

 1. Het bevorderen van saamhorigheid en onderlinge steun tussen haar leden en niet-leden, voor zover mogelijk.
 2. Het behartigen van de belangen van de senioren in het algemeen en die van haar leden in het bijzonder, in de meest ruime zin van het woord.

MIDDELEN.
Artikel 3.
“Seniorenvereniging Engelen, Bokhoven en Haverleij” tracht haar doelen te bereiken door het:’

 1. Bevorderen van goede ontspanning en vrijetijdsbesteding voor met name onze leden
 2. Het organiseren van educatieve, ondersteunende en voorlichtende activiteiten.
 3. Samenwerken met organisaties en instellingen met een gelijk of aanverwant doel in formele en informele verbanden
 4. Het behartigen van de belangen van de leden o.a. door het vertegenwoordigen van de belangen van senioren bij overheden en andere instanties
 5. Het verrichten van alle verdere handelingen of aanwenden van andere wettige middelen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

LIDMAATSCHAP.
Artikel 4.

 1. De vereniging kent leden.
 2. Leden zijn zij die zich schriftelijk als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als lid zijn toegelaten. Hiervan blijkt uit een door het bestuur afgegeven verklaring.
 3. Het lidmaatschap van “Seniorenvereniging Engelen, Bokhoven en Haverleij” is persoonlijk en niet voor overdracht of overgang vatbaar.

Artikel 5.

 1. Lid van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen die de leeftijd van vijftig jaar hebben bereikt.
 2. De algemene ledenvergadering is bevoegd om aan de leden verplichtingen (waaronder het betalen van contributie) op te leggen. Het voorstel daartoe dient bij de oproeping van de vergadering bekend gemaakt te worden. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

Artikel 6.

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  a. door overlijden van het lid
  b. opzegging door het lid
  c. opzegging van het lidmaatschap door de vereniging
  d. door ontzetting
 2. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt blijft de contributie voor
  het gehele jaar verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.
 3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het lopende boekjaar door het bestuur worden gedaan:
  a. wanneer een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand niet
  volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging over het
  voorgaande- en lopende boekjaar heeft voldaan;
  b. wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat
  moment door de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging voor het
  lidmaatschap worden gesteld.
 4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of wanneer het lid
 5. Ontzetting geschiedt met een schriftelijk en gemotiveerd bericht aan de betrokkene door het bestuur. Betrokkene heeft echter, mits binnen een termijn van zes weken, recht van beroep op de Ledenvergadering; in die vergadering heeft betrokkene spreekrecht, doch geen stemrecht. Hangende het beroep is het lid geschorst.

LEDENVERGADERING.
Algemeen.

Artikel 7.

 1. De ledenvergadering wordt tenminste eenmaal per jaar door het bestuur
  bijeengeroepen, door middel van een convocatie aan de leden.
 2. Op de telkens uiterlijk voor het einde van de maand mei van elk jaar te houden
  ledenvergadering worden in ieder geval het jaarverslag en het financiële jaarverslag besproken.
 3. Onverminderd het daaromtrent in de wet bepaalde is het bestuur verplicht binnen vier weken een ledenvergadering bijeen te roepen, op verzoek van tenminste tien procent van de leden tot een maximum van dertig.
 4. Bevoegdheden.

Artikel 8.
Aan de ledenvergadering komen alle bevoegdheden toe, die niet krachtens de Wet of deze statuten aan het bestuur of een ander orgaan zijn opgedragen. Tot de taak van de ledenvergadering behoort met name:

 1. De beoordeling van het beleid van het bestuur en vaststelling van een beleids- of werkplan;
 2. De behandeling en vaststelling van het jaarverslag, de financiële verslagen en de begrotingen, het aanwijzen van de financiële middelen, waaronder met name het vaststellen van de contributie per lid;
 3. De verkiezing van de bestuursleden, de voorzitter en de leden van de kascommissie;
 4. Het behandelen van en het beslissen over voorstellen, ingediend door het bestuur of leden van de afdeling;
 5. Het beslissen over zaken welke aan de ledenvergadering zijn opgedragen.

Stemmingen.

Artikel 9.

 1. Ieder lid ter vergadering aanwezig heeft – behoudens het bepaalde in artikel 6 lid 5–een stem.
 2. Leden die niet aanwezig kunnen zijn, kunnen een ander stemgerechtigd lid schriftelijk volmacht verlenen in hun plaats hun stem uit te brengen. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden.
 3. Over alle voorstellen wordt gestemd, tenzij geen der leden om stemming vraagt.
 4. Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, behoudens voor die gevallen waarvoor in deze statuten anders is bepaald.
 5. Stemming over personen geschiedt schriftelijk. In alle andere gevallen wordt mondeling gestemd, tenzij de vergadering anders beslist. Schriftelijke stemmen zijn ongeldig indien ze blanco zijn ingeleverd, ondertekend of op andere wijze gemerkt zijn, dan wel meer ofwel andere namen van personen bevatten dan gekozen kunnen worden.

BESTUUR.
Algemeen.

Artikel 10.

 1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie leden te kiezen door de ledenvergadering, waarbij de voorzitter in functie gekozen wordt.
 2. De ledenvergadering bepaalt het aantal bestuursleden
 3. Bestuursleden worden gekozen voor een periode van drie jaar. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is maximaal 2 maal herbenoembaar.
 4. Het bestuur kiest uit zijn midden een secretaris en penningmeester. De overige taken worden in onderling overleg verdeeld.
 5. Indien het aantal bestuursleden daalt tot beneden het in lid 1 bepaalde aantal vormen de resterende bestuursleden, casu quo vormt het resterende bestuurslid niettemin een bevoegd bestuur, met de uitdrukkelijke verplichting op zo kort mogelijke termijn over te gaan tot aanvulling tot het vastgestelde minimum aantal bestuursleden dan wel een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt.
 6. Bestuursleden kunnen ten allen tijde onder opgaaf van de redenen door de ledenvergadering worden geschorst of ontslagen.

Einde bestuurslidmaatschap.

Artikel 11

 1. Het bestuurslidmaatschap eindigt door :
  a. Het verstrijken van de benoemingstermijn
  b. Schriftelijke ontslagneming
  c. Ontslag door meerderheidsbesluit van de overige bestuursleden
  d. Overlijden van het bestuurslid
  e. Het verlies van het vrije beheer over haar of zijn vermogen
  f. Ontslag op grond van Boek 2 artikel 298 van het Burgerlijk Wetboek (2:298 BW).
 2. Het bestuur kan besluiten dat een lid van een commissie of werkgroep zijn taken en werkzaamheden binnen de commissie of werkgroep beëindigt.

Taken en bevoegdheden.

Artikel 12.

 1. Het bestuur is belast met de algemene leiding van de vereniging, de uitvoering van de bepalingen in deze statuten, van vastgestelde reglementen en van de besluiten van de ledenvergadering.
 2. Het bestuur is bevoegd om in het kader van de doelstellingen en taken van de
  vereniging commissies en werkgroepen in te stellen of op te heffen en daaraan
  bevoegdheden te verlenen.
 3. Het bestuur is omtrent zijn handelen en optreden verantwoording verschuldigd aan de ledenvergadering.
 4. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen. Het bestuur is ook niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
 5. Het bestuur vertegenwoordigt “Seniorenvereniging Engelen, Bokhoven en Haverleij” in en buiten rechte. Voorzitter, secretaris en penningmeester of hun plaatsvervangers kunnen in dit kader in enige combinatie van tenminste twee personen “Seniorenvereniging Engelen, Bokhoven en Haverleij” vertegenwoordigen.
 6. De voorzitter van de vereniging leidt de algemene ledenvergadering en de
  vergaderingen van het bestuur. De voorzitter leidt het bestuur inzake de
  doelstellingen van de vereniging en heeft in deze verantwoordelijkheid voor de
  besluitvorming.
 7. De secretaris van het bestuur is verantwoordelijk voor de verslaglegging van de
  ledenvergadering, van de vergaderingen van het bestuur, het opmaken van het
  jaarverslag en de correspondentie van het bestuur.
 8. De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen van de vereniging, het opstellen van de begroting en van het financiële jaarverslag.

Stemmingen.
Artikel 13.

Aangaande de wijze van stemming in het bestuur is het bepaalde in artikel 9 en artikel 12, lid
6 van toepassing.

GELDMIDDELEN.

Boekjaar.


Artikel 14.

 1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Inkomsten.

Artikel 15.

 1. De geldmiddelen van “Seniorenvereniging Engelen, Bokhoven en Haverleij” bestaan uit:
  a. De contributie van de leden;
  b. Subsidies;
  c. Schenkingen, erfstellingen en legaten;
  d. Vergoedingen voor diensten;
  e. Overige baten.
 2. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van
  boedelbeschrijving.
 3. Schenkingen en legaten kunnen slechts worden aanvaard wanneer de lasten de
  baten niet overtreffen

Kascommissie.

Artikel 16.

 1. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks een commissie van ten minste twee  leden (een zittend lid, een nieuw lid) die geen deel van het bestuur mogen uitmaken.
 2. De zittingstermijn voor leden van de kascommissie is maximaal 2 jaar.
 3. De jaarrekening en verantwoording van de penningmeester worden door de kascommissie gecontroleerd, die daarna van haar bevindingen aan de ledenvergadering verslag doet.
 4. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

REGLEMENTEN.

Artikel 17.

Het bestuur kan, met instemming van de ledenvergadering, reglementen zoals een
huishoudelijk reglement vaststellen. Deze reglementen mogen geen bepalingen
bevatten in strijd met de wet of met deze statuten.

WIJZIGING STATUTEN.

Artikel 18.

 1. Wijziging(en) in deze statuten kan (kunnen) slechts worden aangebracht met
  twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen in een hiertoe uitdrukkelijk, onder mededeling van de voorgestelde wijziging(en), opgeroepen (algemene)
  ledenvergadering.
 2. De convocatie voor deze vergadering en de voorstellen moeten minstens twee weken tevoren aan de leden worden toegezonden.
 3. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat hiervan een notariële akte is
  verleden.
 4. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van
  statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden register.

ONTBINDING

Artikel 19

 1. Tot ontbinding van “Seniorenvereniging Engelen, Bokhoven en Haverleij” kan
  slechts worden besloten door de ledenvergadering op dezelfde wijze als in artikel 17 ten aanzien van statutenwijziging is bepaald.
 2. Wanneer een besluit ter ontbinding van “Seniorenvereniging Engelen, Bokhoven en Haverleij” definitief is bekrachtigd, treedt het bestuur op als commissie van liquidatie. De liquidatie zal geschieden met inachtneming van het daaromtrent bepaalde in het Burgerlijk Wetboek. De ledenvergadering die tot ontbinding van de vereniging besluit, beslist tevens over de aanwending van de overblijvende baten en bezittingen, die zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van “Seniorenvereniging Engelen, Bokhoven en Haverleij” dient te zijn.
 3. Na de ontbinding blijft “Seniorenvereniging Engelen. Bokhoven en Haverleij”
  voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van zijn vermogen nodig is.
 4. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten meer aanwezig zijn.
 5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel
  mogelijk van kracht. Zij die met de vereffening van “Seniorenvereniging Engelen, Bokhoven en Haverleij” zijn belast, zijn verplicht van de ontbinding inschrijving te doen in het in artikel 17 lid 4 van deze statuten bedoelde register.

SLOTBEPALING.

Artikel 20.

In alle gevallen waarin noch door statuten, noch door reglementen is voorzien of wanneer bepalingen daarvan voor meer dan één uitleg vatbaar zijn of anderszins onduidelijk, beslist het bestuur.

Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 4 mei 2023

De voorzitter, De secretaris, De penningmeester