Het doel van de

VERENIGING

van gepensioneerden Van Lanschot

het behartigen van de belangen van haar leden als belanghebbenden bij de Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot;

het behartigen in de meest ruime zin van gemeenschappelijke belangen van haar leden dan wel van bepaalde  groepen van haar leden in de hoedanigheid waarin zij tot het lidmaatschap van de vereniging zijn toegetreden (leden A en B);

het bevorderen van de onderlinge saamhorigheid tussen haar leden, het bevorderen van de binding met F. van Lanschot Bankiers N.V. en het bevorderen van de rol die de leden (kunnen) spelen als ambassadeur van de bank.

LIDMAATSCHAP

Er is een onderscheid gemaakt in leden: A of B.
Diegenen -of hun nagelaten betrekkingen- die direct vanuit een functie bij de bank zijn gepensioneerd (of van de VUT gebruik hebben gemaakt, dan wel zgn. zijn ge-outsourced) vormen de leden B. Diegenen die ná Van Lanschot een andere werkgever hebben gehad vóór hun pensionering maar die een uitkering van het  Pensioenfonds Van Lanschot ontvangen, vormen de leden A. Voor beide groepen behartigt de VGL de belangen in relatie tot de Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot, terwijl daarnaast voor de leden B ook de sociale aspecten aandacht krijgen.
De vereniging organiseert onder meer de navolgende activiteiten: voor alle leden een Nieuwjaarsbijeenkomst in januari, de Algemene Ledenvergadering in april en een Golftoernooi in oktober. Daarnaast voor uitsluitend de leden B een jaarlijks uitstapje in september en een Informatiebijeenkomst in november.
Het voornemen van het bestuur is om de tweedeling leden A en leden B op te heffen. Omdat een statutenwijziging de goedkeuring moet hebben van de leden moet daaraan een besluit van de ALV ten grondslag liggen. In verband met Corona wordt dit zodra mogelijk aan de leden voorgelegd
KOSTEN LIDMAATSCHAP
€ 25,00

VERSLAG ACTIVITEITEN

Op deze dag wordt onze Algemene Ledenvergadering gehouden.

Tijdens deze vergadering wordt een besluit genomen over de nieuwe statuten en ons huishoudelijk reglement.

Ook heeft onze nieuwe voorzitter van de RvB, de heer Maarten Edixhoven, toegezegd om een update te geven over het beleid van Van Lanschot-Kempen.

Eind maart/begin april ontvangt u de uitnodiging met nadere details en agendapunten

CONTACT
Heeft u een vraag of wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen via onderstaand formulier of een e-mail sturen naar info@vvgvanlanschot.nl

  GEGEVENS

  Ons bestuur bestaat uit:

  Peter Paul Berendsen, voorzitter
  Jacques van der Schans, secretaris
  Piet van Schijndel, penningmeester
  Ineke Doomernik, lid
  Bart Franken, lid 

  p/a Postbus 1021
  5200 HC  ‘s-Hertogenbosch
  Bankrekening: NL49FVLB0227111540
  Inschrijving KvK Oost Brabant: 17213714

  CONTACT
  Heeft u een vraag of wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen via onderstaand formulier of een e-mail sturen naar info@vvgvanlanschot.nl

   GEGEVENS

   Ons bestuur bestaat uit:

   Peter Paul Berendsen, voorzitter
   Jacques van der Schans, secretaris
   Piet van Schijndel, penningmeester
   Ineke Doomernik, lid
   Bart Franken, lid 

   p/a Postbus 1021
   5200 HC  ‘s-Hertogenbosch
   Bankrekening: NL49FVLB0227111540
   Inschrijving KvK Oost Brabant: 17213714